Best Instagram Analytics. Useful Instagram website!
huyenvu_391511

huyenvu_391511

Bùi Việt Anh / Austin Bui

Ɓuồn thì nó cười, vui mặt nó lại trầm
Ɲgàу thì không nghĩ, cứ đêm lại đăm đăm
Đệm êm chăn ấm nó cũng chả hoài năm
Lông bông ngàу tháng đâu chỉ một-hai năm’ .

Ɓuồn thì nó cười, vui mặt nó lại trầm Ɲgàу thì không nghĩ, cứ đêm lại đăm đăm Đệm êm chăn ấm nó cũng chả hoài năm Lông bông ngàу tháng đâu chỉ một-hai năm’ .
6d 10h 3m 53s